user_mobilelogo

Här kan du läsa om de forskare som får och har fått bidrag från oss.

 

 Alessandra Capodanno Alessandra Capodanno fick 55 000 kronor för sin studie om microRNAs roll i kolorektalcancer. Tack vare stipendiet kunde hon konstatera att miR-21 och miR-101 är viktiga faktorer för rektalcancerpatienters prognos och att de spelar en viktig roll i strålkänslighet och metastatisk spridning av cancercellerna efter strålbehandling. Dessa viktiga upptäckter kan ge information om återfallsrisk, samt identifiera nya målmarkörer för att skräddarsy och individanpassa framtida behandlingar för patienter med kolorektalcancer. 
 Angeliki Kotti Angeliki Kotti har fått ett forskningsstöd om 70 000 kr för sitt projekt där hon analyserar tre olika proteiner och deras relation till strålbehandling samt överlevnad hos ändtarmscancerpatienter. Syftet är att undersöka om de tre proteiner skulle kunna användas i framtiden som modell för att välja rätt cancerbehandling till rätt patient. Forskningsstödet har använts för kostnader av laborativa analyser (immunohistokemi) av dessa tre proteiner i vävnadsprover från ändtarmscancerpatienter.
 Birgitta Holmlund Birgitta Holmlund fick 10 000 kr i bidrag, för att delta i en kurs i Immunhistokemi som hölls i Göteborg.  ”Kursen har betytt väldigt mycket för mig då man hela tiden behöver förnya och uppdatera sina kompetenser inom yrket”.
Charlotta Dabrosin Bröstcancer drabbar över 9000 kvinnor varje år i Sverige. Överlevnaden är mycket god men skulle bli ännu bättre om bröstcancer kan förebyggas. Med hjälp av generösa bidrag från Ro för Livet har min grupp funnit flera intressanta proteiner som skulle kunna motverkas för att förhindra uppkomst av bröstcancer och kliniska studier planeras nu.
”Forskning är oerhört dyrt och alla bidrag stora som små gör att vi snabbare kommer i mål med forskningen för patientens bästa” säger Charlotta Dabrosin.
Gabriela Vazquez Rodriguez Gabriela Vazquez Rodriguez fick 75 000 kr för sitt projekt där hon studerar hur vita blodkroppar påverkar förmågan för bröstcancerceller att röra sig i kroppen. ”Tack vare stipendiet kunde jag fortsätta mitt projekt utan avbrott i ytterligare 3 månader och jag tror vi har upptäckt något verkligt viktigt” säger Gaby som nu fortsätter sin jakt på nya behandlingsmetoder för bröstcancer.
Helena Fohlin Tack vare framsteg inom forskningen lever många bröstcancerpatienter idag länge efter att ha fått sin diagnos. Samtidigt ges antagligen onödigt mycket behandling till vissa patientergrupper. Med hjälp av bidrag från Ro för Livet jobbar vi på att identifiera patientgrupper som kanske kan slippa svåra biverkningar, eftersom de kan ha god överlevnad trots mindre behandling.

/Helena Fohlin

Josefine Bostner En stor andel av all bröstcancer växer av att hormonet östrogen stimulerar cancercellerna. Det finns riktigt bra mediciner som motverkar östrogenets effekter och därmed räddar liv. Tyvärr utvecklar en del patienter resistens mot behandlingen och det är de mekanismerna som jag och mina forskarkollegor arbetar med att reda ut. Vårt mål är att öka förståelsen för hur cancer växer och därmed ge möjlighet till att ytterligare individanpassa behandling. 

- Josefine Bostner

 Na Liu Dr Na Liu erhöll 50 000 SEK för sitt project ”A novel RhoB-FOXM1 loop associated with radiotherapy response and prognosis in rectal cancer”. Anslaget möjliggjorde vidare studier, där resultaten indikerar att RhoB faktiskt kan användas som prognostisk markör när man skräddarsyr behandling hos patienter med kolorektalcancer.
 Nils Elander Bukspottkörtelcancer är en mycket allvarlig sjukdom. Vid universitetet i Liverpool har man genomfört banbrytande stora studier som lett till betydande förbättring av behandlingen för patienter med denna diagnos. Stiftelsens bidrag möjliggjorde att jag kunde bo i Liverpool under 18 månaders tid och arbeta  i denna världsledande forskargrupp. Mitt arbete handlade om att identifiera markörer för skräddarsydd cellgiftsbehandling. Resultaten är lovande och har presenterats vid ett stort internationellt möte. Nu kan jag ta hem det jag lärt mig till Linköping så att min kommande forskning kan göras med bättre kvalitet och komma patienterna till godo snabbare. - Nils Elander
 Olle Stal Hur fungerar tumörens tillväxtreglering vid bröstcancer och hur är den kopplad till hur väl patienten svarar på sin behandling? Det är frågor som vi försöker besvara i min forskargrupp och stödet från Ro för livet har varit ett viktigt bidrag i det arbetet. Östrogen är sedan länge känt för att kunna bidra till tumörtillväxt, men flera nya stimuleringsvägar har kartlagts under senare år och banat vägen för nya behandlingar. Vi studerar hur olika stimuleringsvägar samverkar och med ny kunskap hoppas vi bidra till alltmer nyanserade behandlingsalternativ.

- Olle Stål

 Raghavendra Vasudeva Murthy Dr Raghavendra Vasudeva Murthy erhöll 50 000 SEK till sitt projekt “AEG-1 signaling pathways – educing clinical implications in therapy related colorectal cancer”. Med hjälp av pengarna kommer Ragavendra att forsätta kartläggningen av förändringar på DNA-, RNA- och proteinnivå. Resultaten hoppas han ska resultera i möjligheten att definiera behandling och prognos hos patienter med kolorektalcancer.
 Sander Ellegard En del bröstcancrar växer mer aggressivt på grund av att ett protein, det så kallade HER2, finns på cellernas yta. Man kan ge en medicin som riktar sig direkt mot det proteinet och den behandlingen har minskat dödligheten markant. Det finns dock en del patienter där medicinen inte verkar eller patienter som får svåra biverkningar. Min forskning syftar till att hitta proteiner som möjliggör en mer skräddarsydd behandling som kan öka överlevnaden för dessa patienter.

- Sander Ellegård

 Sebastian Gnosa Sebastian Gnosa fick 12 500 kr resestipendium för deltagande i AACR årsmöte 2014 i San Diego. ”Tack vare stipendiet kunde jag presentera mina senaste forskningsresultat kring astrocyte elevated gene-1 i kolorektal cancer, och diskutera dem med världsledande forskare på det största cancermötet i världen” säger Sebastian som disputerade 2015 med avhandlingen: Astrocyte elevated gene-1 in relation to colorectal cancer development and radiotherapy response.
 Stephanie Blockhuys Dr Stéphanie Blockhuys fick 30 000 kr för sitt projekt ”Collagen type I as a new biomarker for radiotherapy in rectal cancer'” Stipendiet hjälpte till att möjliggöra studier, vars resultat Stéphanie hoppas kan ge en ökad förståelse för hur och varför preoperativ strålbehandling verkar stimulera cancercellerna att sprida sig, hos patienter med kolorektalcancer.
 Surajit Pathak Dr Surajit Pathak fick 50 000 SEK för sitt projekt ”Study of the role of microRNAs in colorectal cancer”. ”Det hjälpte mig att fortsätta forska på microRNA och dess roll i kolorektalcancer”” säger Surajit. Projektet resulterade i en forskningsartikel; Radiation and SN38 treatment modulates the expression of microRNAs, cytokines and chemokines in HCT 116 colon cancer cells in a p53-directed manner; Oncotarget Journal, 2015
 Ulrika Beiron

 

Cancer i livmoderhålan är den vanligaste underlivscancern hos kvinnor i Sverige. De flesta blir helt botade men några få procent får tillbaka sjukdomen. Vi har nu via våra register identifierat en faktor som förutsäger sämre prognos. Med den information vet vi nu vilka patienter som kan behöva extra behandling.
”För stipendiet jag fick ska jag åka till Lissabon och presentera våra resultat för cancerläkare från hela världen. På så sätt kan patienter även utanför Sverige dra nytta av vår forskning.”
- Ulrica Beiron  
 Wen Jian Meng Dr Wen-Jian Meng mottog 90 000 SEK för ett projekt där han studerade hur SATB1 reglerade strålkänsligheten hos cancerceller. Wen-Jiang hälsar att ”Tack vare anslaget kunde jag göra ytterligare studier som resulterade i en publikation ”SATB1 expression is correlated with β-catenin associated epithelial–mesenchymal transition in colorectal cancer”, Cancer Biology Therapy, 2015”
 Xiao Feng Sun Kolorektalcancer är den tredje vanligast förekommande cancerformen i världen och i Sverige upptäcks 6000 nya fall årligen. Även om strålbehandling och cytostatikabehandling har förbättrat det kliniska utfallet för patienterna, så svarar inte alla patienter fullt ut på behandling och många drabbas också av biverkningar. Med hjälp av bidrag från Ro för Livet har min grupp funnit flera biomarkörer viktiga för effektiviteten med och utfallet av behandlingen. ”En identifiering av biomarkörer skulle inte enbart resultera i en mer effektiv behandling som kan öka patientens chanser att överleva, och minskade biverkningar, utan skulle också i förlängningen leda till sänkta läkemedelskostnader” säger professor Xiao-Feng Sun.
 Yugang Wen Dr Yugang Wen fick 75000 SEK till sitt projekt ”Prognostic and predictive value of the screened biomarker panel in Swedish and Chinese colorectal cancer patients” Tack vare anslagen har Dr Wen  kunnat påbörja en omfattande analys av uttrycket hos sex olika biomarkörer (UBD, IFITM3, IMP3, AEG1, BMI-1 och MSI-1I ) i stora mängder patientmaterial.

Plusgiro:

90 04 43-3

Bankgiro:

900-4433

Swish:

123 900 44 33