user_mobilelogo

Insamlingen

Föreningen Ro för Livet – cancerforskning vid Linköpings universitetssjukhus har sedan starten 2004 koncentrerat sin insamling till forskning vid Linköpings universitetssjukhus inom bröst- och tjocktarmscancer. Professorerna Bo Nordenskiöld och Charlotta Dabrosin har förmedlat de insamlade pengarna till olika forskningsprojekt. 
Från 2015 kommer föreningen att förutom forskningen inom bröstcancer och tjocktarmscancer bidra till forskning kring omvårdnad av cancerpatienter


Linköpings US

LiU Cancer är ett gemensamt forskningsnätverk för forskare och kliniker vid Linköpings universitet och Region Östergötland. 
Nätverket inkluderar ca 40 forskargrupper, där forskningen riktas mot cancerdiagnos, patogenes och behandling.
Unikt för LiU Cancer är att det innehåller forskare från en mängd discipliner, från klinik till ingenjörsvetenskap. Genom att stödja tvärvetenskaplig forskning bygger vi på starka traditioner vid Linköpings Universitet och Region Östergötland för att bilda en stark plattform för cancerforskning med målet att förbättra cancerpatienters överlevnad och vård.


Bröstcancerforskning

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i Sverige. Mellan 15 och 20 kvinnor insjuknar varje dag. Hormonella faktorer, påverkan av de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron, anses spela en viktig roll för uppkomsten av sjukdomen. Även arvet har betydelse: kvinnor vars mor eller syster haft bröstcancer löper upp till tre gånger förhöjd risk att drabbas.
Den vanligaste formen av bröstcancertumörer uppstår i den mjölkproducerande delen av bröstens körtelgångar och kan efter hand sprida sig till andra delar av kroppen. En mindre vanlig typ är sarkom, som uppstår i bröstets stödjevävnad.
Forskare vid LiU studerar bland annat kärlnybildning, angiogenes, och enzymaktivitet som är mycket viktiga faktorer för cancerutveckling och som påverkas av kvinnliga könshormoner. Ett mål är att kartlägga effekterna av könshormoner i malign och normal bröstvävnad. En annan inriktning gäller effekten av olika former av adjuvant behandling efter operation vid bröstcancer med utgångspunkt från biologiska egenskaper hos primärtumören.


Tarmcancerforskning

Cancer i tjock- och ändtarm, kolorektalcancer, är den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor i Sverige. Symtomen varierar beroende på var tumören är belägen, men det allra viktigaste kännetecknet är blödning via ändtarmen. Mycket talar för att kosten har betydelse för uppkomsten av framför allt tjocktarmscancer, men även ärftliga faktorer spelar roll.
Framstegen inom molekylärbiologi och genomik ger möjligheter att identifiera högriskindivider och upptäcka tumörer på ett tidigt stadium. Forskningen vid LiU är inriktad på att hitta biomarkörer för kolorektalcancer. Genetiska markörer kan användas för tre syften: att avgöra om en person löper risk att utveckla cancer, att ställa överlevnadsdiagnos, och att designa en individuell behandling.


Forskning kring omvårdnad vid cancer

Omvårdnad av cancerpatienter är ett omfattande område som täcker hela patientens sjukdomstid, från diagnos till dess att behandling och uppföljning avslutats eller till vård i livets slutskede. Forskning inom området är mycket viktig eftersom vården av patienter med cancersjukdom blir alltmer komplex och stora framsteg görs när det gäller olika behandlingsmetoder och vårdstrategier. 

Intensiva behandlingar med kirurgi, radioterapi, cytostatika, bioterapi och hormonbehandling leder till följdsymtom och biverkningar vilka ställer stora krav på den specifika omvårdnaden. Vid LiU pågår forskning som fokuseras kring att kartlägga, behandla och utvärdera symtom och biverkningar.


Vad är cancer

Cancer är ett samlingsbegrepp för en rad sjukdomar där onormala celler delar sig ohämmat och invaderar andra vävnader. Celler från elakartade tumörer kan sprida sig till andra delar av kroppen via blod eller lymfa.
Runtom i världen söker forskare kunskap om vad som orsakar cancer, och hur man kan förebygga, upptäcka och behandla sjukdomarna. Vi vet idag att cancercellernas egenskaper kan förklaras av förändringar i generna. Dessa mutationer kan bero på yttre faktorer som rökning, vissa matvanor, solexponering eller joniserande strålning. 5-10 procent av cancerfallen beräknas ha en ärftlig bakgrund.
I Sverige upptäcks omkring 50 000 nya cancerfall per år. De behandlas med kirurgi, strålning och läkemedel. Metoderna förfinas ständigt genom ny forskning. Samtidigt utvecklas tekniken kring medicinsk avbildning vilket gör att tumörer kan upptäckas och diagnosticeras allt tidigare.

Plusgiro:

90 04 43-3

Bankgiro:

900-4433

Swish:

123 900 44 33